Kup teraz

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu trenuje.pl zwanego dalej Serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem http://www.trenuje.pl/regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.

Przed założeniem konta w Serwisie trenuje.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoważne z tym, że Użytkownik:

 • Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
 • Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,
 • Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

A. Regulamin Serwisu

I. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • a. Nazwa Użytkownika/Login – ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
  • b. Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym http://www.trenuje.pl/, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji i za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.
  • c. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
  • d. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
  • e. Usługa Treści - usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.
  • f. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
  • g. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • h. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
  • i. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę na korzystanie zarówno z serwisu, jak i z jego usług płatnych oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy.
  • j.Administrator danych – Właściciel serwisu.
  • k. Dane osobowe – dane zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO
  • l. Właściciel Serwisu – ZIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000598310, NIP: 6772397992, REGON 363593071.

II. Postanowienia ogólne i funkcjonalności serwisu

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
  • a. dodawania umieszczania zdjęć lub zdjęć z podpisami,
  • b. dodawania i umieszczania filmów lub filmów z podpisami,
  • c. głosować na umieszczone w Serwisie zdjęcia i filmy,
  • d. pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć i filmów,
  • e. brać czynny udział w konkursach,
  • f. tworzyć treści oraz uzyskiwać teoretyczne informacje na forum,
  • g. dodawać, edytować artykuły.
 2. Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem, podlegają ochronie prawnej i zabronione jest wykorzystywanie lub zmienianie pod własne potrzeby logo oraz ciągu wyrażeń „Trenuje.pl”.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niektórym Użytkownikom.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim, również gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Użytkownika wymaganej ostrożności.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania właściciela Serwisu o każdorazowej zmianie adresu e-mail pod rygorem uznania doręczenia na wskazany przy rejestracji adres e-mail za skuteczne.
 6. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

III. Rejestracja Użytkownika i zakończenie umowy o świadczeniu usługi dostępu do Serwisu

 1. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności oraz otrzymuje:
  • a. Potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje jego postanowienia.
  • b. Wypełnia formularz dostępny na stronie Serwisu.
  • c. Nadaje Login, Hasło oraz podaje Adres e-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości, otrzymanej na podany adres od Właściciela Serwisu.
  • d. Otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz prywatnego Hasła.
 2. Użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu i Polityki prywatności oraz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości o charakterze reklamowym.
 3. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych organizowanych przez Właściciela Serwisu i/lub inne podmioty bezpośrednio powiązane z trenuje.pl
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 5. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela Serwisu bądź innych Użytkowników.
 7. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
 8. Wszelkie materiały, które Użytkownik otrzymuje od Właściciela Serwisu drogą online, mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Serwisu. Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność Serwisu i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Nie dotrzymując tego punktu regulaminu, Użytkownik świadomie łamie prawo.

IV. Odpowiedzialność, zasady oraz warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik nie może kierować względem Właściciela żadnych roszczeń związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczącymi utworów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 7. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 9. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych materiałów z wyszczególnieniem zdjęć i tekstów, a także że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność)
 10. W przypadku jeżeli Właściciel Serwisu zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.17. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Właściciel poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
 11. Użytkownicy mają prawo zadawać pytania i dzielić się odpowiedziami w serwisie zgodnie z zasadami Regulaminu.
 12. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zastosowania się do jakichkolwiek informacji umieszczonych w serwisie właściciel serwisu oraz osoby udzielające danej informacji nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności.
 13. Żadne wypowiedzi nie mogą być traktowane jako materiał instruktażowy, a ewentualne podpowiedzi należy rozpatrywać wyłącznie w kwestiach czysto teoretycznych.
 14. W serwisie obowiązują zasady wzajemnego szacunku i kultury osobistej.
 15. W serwisie zabronione jest:
  • a. Zamieszczanie wypowiedzi/materiałów wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych* lub zrzeszenia/organizacji/osoby publicznej/osoby prywatnej lub będących w konflikcie z polskim prawem.
  • b. Zamieszczanie materiałów przedstawiających szeroko pojętą pornografię, a w szczególności narządy płciowe i stosunki seksualne.
  • c. Zachęcanie do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP.
  • d. Zamieszczanie publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim.
  • e. Umieszczanie wypowiedzi nie posiadających wartości merytorycznej, a zawierających wyłącznie reklamę.
  • f. Świadome wywoływanie obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne członków, jak również grożenie, szantażowanie bądź pomawianie członków i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania.
  • g. Zamieszczanie reklam (nazw) konkurencyjnych serwisów, jak również serwisów komercyjnych, sklepów i firm bez zezwolenia w formie pisemnej właściciela serwisu.
  • h. Rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.
 16. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu.
 18. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 19. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie
 20. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność, wszystkie artykuły oraz informacje mają jedynie charakter czysto teoretyczny, właściciel serwisu zaleca, aby decyzje dotyczące treningów, zdrowia, suplementów, odżywiania i innych informacji zawartych w serwisie były konsultowane z lekarzami, rehabilitantami i trenerami przed jakimkolwiek ich wykorzystaniem.
 21. Właściciel Serwisu ma prawo do usuwania, moderowania i nieudostępniania wszystkich wpisów, zdjęć, filmów, komentarzy, które zostały umieszczone na Serwisie, a które uzna za obraźliwe, niezgodne z regulaminem, wulgarne bądź mające charakter reklamowy bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie Użytkownika podejmującego takie działanie, a także jego usunięcia z bazy Użytkowników, zawieszenia lub zablokowania w możliwościach Użytkownika serwisu – trwale lub czasowo bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie.

V. Reklamacje

 1. W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest:
  • a. niezwłocznie powiadomić Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi,
  • b. utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła,
  • c. przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres:
 3. Za pośrednictwem Serwisu Właściciel umożliwia:
  • a. uzyskiwanie informacji o Serwisie,
  • b. przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii
  • c. pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,
  • d. złożenie reklamacji.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od momentu otrzymania.

VI. Dane osobowe

 1. Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu RODO.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług
 3. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, między innymi:
  • a. nazwisko i imiona użytkowników,
  • b. adresy elektroniczne użytkowników.
 4. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu Właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu Właściciel Serwisu może przetwarzać te spośród danych osobowych, które są:
  • a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi,
  • b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę za zgodą usługobiorcy,
  • c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.
  • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Serwis i właściciela serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych, chyba że Właściciel Serwisu i Użytkownik w odrębnych postanowieniach lub Polityce prywatności ustalili inaczej.
 6. Uprawnienia Użytkownika oraz szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych reguluje Polityka prywatności.

B. Regulamin Usług Płatnych

I. Definicje

Użyte w Regulaminie Usług Płatnych pojęcia oznaczają:

 1. a. Administrator i właściciel Usług Płatnych - ZIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000598310, NIP: 6772397992, REGON 363593071
 2. b. Regulamin Usług Płatnych - sekcje Regulaminu w punktach od VII do XI o świadczeniu usług płatnych przez Serwis Trenuje.pl
 3. c. Serwis Usług Płatnych - Sekcja strony internetowej pod adresami http://www.trenuje.pl/konto/plan/ http://www.trenuje.pl/plan/ wraz z wszystkimi podstronami i podkatalogami
 4. d. Użytkownik Usług Płatnych - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba w wieku 15-18 lat, która dostarczyła w formie elektronicznej wypełnione oświadczenie od opiekuna ustawowego, który wyraził zgodę na jej udział w programie płatnych usług zarejestrowana w Serwisie posługująca się Nazwą Użytkownika/Loginem (zgodnie z Regulaminem Serwisu pkt I ust. 1)
 5. e. Usługa Płatna - Indywidualny Plan Treningowy (IPT), Indywidualny Plan Suplementacji, Płatny (IPS), Indywidualny Plan Dietetyczny (IPD)
 6. f. Abonament Usługi Płatnej - opłata za korzystanie przez Użytkownika Usług Płatnych z Usług Płatnych w Serwisie Usług Płatnych
 7. g. Wartość nominalna Usług Płatnych – wartość Usługi Płatnej sprzedawanej poza abonamentem w cenach nieuwzględniających promocji, rabatów, udostępniana na Serwisie Usług Płatnych.

II. Postanowienia dodatkowe

 1. Serwis Usług Płatnych nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem, farmaceutą bądź dietetykiem.
 2. Użytkownikiem Usług Płatnych może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała w całości treść niniejszego Regulaminu. Dodatkowo osoba wykupująca dostęp do Usług Płatnych musi być świadoma swojego stanu zdrowia, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy konsultowała swój stan zdrowia z lekarzem, który nie wykrył żadnych przeciwwskazań do stosowania restrykcyjnej diety (IPD) wraz z odpowiednią suplementacją (IPS) oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych (IPT).
 3. Użytkownikiem Usług Płatnych (IPD, IPS) nie mogą być kobiety w ciąży, osoby odbywające kurację lekiem izotek lub innym produktem opartym na izotretynoinie oraz osoby posiadające następujące choroby:
  • a. zaburzenia odżywiania (m.in. bulimia, anoreksja);
  • b. cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2 leczona pompą insulinową lub insuliną w iniekcjach;
  • c. ciężka postać IBS (syndrom jelita drażliwego), wymagająca stosowania bardzo restrykcyjnej diety;
  • d. nieswoiste choroby zapalne jelit w fazie zaostrzenia (WZJG i choroba Leśniowskiego-Crohna);
  • e. zapalenie trzustki w fazie ostrej;
  • f. choroby onkologiczne w trakcie leczenia;
  • g. niewydolność nerek, choroby nerek wymagające dializoterapii;
  • h. marskość wątroby;
  • i. choroby neurodegeneracyjne (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona);
  • j. zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne;
  • k. jednostki chorobowe/schorzenia, które w opinii dietetyka klinicznego uniemożliwiają realizację usługi.
  Użytkownikiem Usług Płatnych (IPT, IPS) nie mogą być osoby posiadające choroby:
  • a. dławica piersiowa, po przebytej resekcji płuc;
  • b. tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca;
  • c. epilepsja, polineuropatie, po przebytych udarach/wylewach, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne;
  • d. reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa (w zaostrzeniu), rwa kulszowa (w zaostrzeniu)
  • e. borelioza w zaostrzeniu, toczeń;
  • f. choroby onkologiczne w trakcie leczenia;
  • g. cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2 leczona pompą insulinową lub insuliną w iniekcjach;
  • h. choroby neurodegeneracyjne (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona);
  • i. zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne;
  • oraz kobiety w ciąży, osoby odbywające rehabilitację oraz osoby z jednostkami chorobowymi/schorzeniami, które w opinii trenera uniemożliwiają realizację usługi.
 4. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż oczekiwane efekty, jakie ma przynieść korzystanie z Usług Płatnych, mogą nie zostać osiągnięte z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń (IPT) oraz niestosowania się do wszystkich zaleceń planów żywieniowych (IPD) i suplementacyjnych (IPS).
 5. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej IPT możliwe jest wystąpienie schorzeń bądź urazów, które są niezależne od Administratora Usług Płatnych, a wynikające z przeciążenia organizmu bądź wrodzonej wady Użytkownika Usług Płatnych. Administrator Usług Płatnych rekomenduje, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, regularne korzystanie z konsultacji medycznych. Dodatkowo w razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności wykonywania konkretnego ćwiczenia Administrator Usługi Płatnej sugeruje skorzystanie z konsultacji certyfikowanego trenera. W przypadku IPT Użytkownik Usługi Płatnej przed rozpoczęciem korzystania z IPT ma obowiązek poinformować Administratora Usługi Płatnej o problemach zdrowotnych, w tym schorzeniach, urazach, wadach wrodzonych oraz kontuzjach.
 6. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej IPD oraz IPS konieczne jest poinformowanie Administratora Usług Płatnych o:
  • a. alergiach Użytkownika Usług Płatnych
  • b. nieprzyswajania produktów bądź grupy produktów przez Użytkownika Usług Płatnych
  • c. zaleceniach lekarskich bądź dietetycznych co do określonych produktów bądź grupy produktów przez Użytkownika Usług Płatnych/li>
  • d. aktualnym stanie zdrowia i stosowanych lekach przez Użytkownika Usług Płatnych.
 7. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom Usług Płatnych w ramach poszczególnych Usług Płatnych stanowią własność Administratora Usług Płatnych i są objęte ochroną, która wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykupienie Abonamentu Usługi Płatnej nie stanowi zawarcia ani nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesieniu na Użytkownika Usług Płatnych wyżej wymienionych majątkowych praw autorskich, zarówno w części, jak i całości.
 8. Administrator Usług Płatnych zastrzega, iż w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych bądź wystąpienia problemów w transmisji danych dostęp do Serwisu Usług Płatnych może być ograniczony, a nawet niemożliwy. Administrator Usług Płatnych oświadcza, iż w przypadku wystąpienia w/w problemów dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia były jak najrzadsze oraz jak najkrótsze.
 9. Do opłaconych usług w pełnym wymiarze Użytkownik usług płatnych ma dostęp w trakcie trwania abonamentu.
 10. W trakcie trwania usługi Użytkownik ma wgląd do historii planów do 30 dni wstecz, a po zakończeniu – 30 dni od dnia bieżącego niezależnie od daty zakończenia planu. Po tym czasie Użytkownik nie będzie miał możliwości przeglądania historii swojego konta.
 11. Dokonywanie modyfikacji w obrębie planów dietetycznych przez Użytkownika Usług Płatnych umożliwia się trzy razy w ciągu miesiąca w trakcie trwania abonamentu Usługi Płatnej.
 12. W trakcie korzystania z Usług Płatnych Użytkownicy zobowiązani są do podania swoich oczekiwań, określonych jako cel korzystania z Usług Płatnych. Administrator Usług Płatnych zastrzega sobie prawo do modyfikacji celów określonych przez Użytkownika po przeanalizowaniu danych Użytkownika wprowadzanych przez niego do Serwisu.

III. Zamówienia, realizacja zamówień oraz wypowiedzenie Umowy

 1. Użytkownik Usług Płatnych za pośrednictwem Serwisu Usług Płatnych może zamówić Usługę Płatną, która będzie aktywna przez liczbę dni zgodną z wybranym Abonamentem Usługi Płatnej.
 2. Przez cały okres trwania Usługi Płatnej Użytkownik Usługi Płatnej posiada za pośrednictwem Serwisu Usług Płatnych dostęp do wybranych komponentów Serwisu Usług Płatnych, określonych wybranym Abonamentem Usługi Płatnej.
 3. Przez cały okres trwania Usługi Płatnej Użytkownik Usługi Płatnej zezwala Administratorowi Usług Płatnych na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS informacji dotyczących stosowania i/lub wykonywania Usługi Płatnej.
 4. Umowa pomiędzy Użytkownikiem Usługi Płatnej a Administratorem Usługi Płatnej zostaje zawarta niezwłocznie po wyborze Usługi bądź Usług Płatnych, określeniu długości Abonamentu Usług Płatnych oraz naciśnięciu przycisku ‘PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI’, który powoduje również założenie konta w serwisie www.trenuje.pl. Zawarcie umowy zostaje niezwłocznie potwierdzone przesłaniem na adres poczty elektronicznej, który podał w formularzu Użytkownika Usługi Płatnej, stosownego potwierdzenia.
 5. Użytkownikowi Usług Płatnych po zaksięgowaniu płatności wynikającej z umowy z Administratorem Usług Płatnych, na kwotę odpowiadającą wartości wybranego Abonamentu Usługi Płatnej, udziela się dostępu do Usług Płatnych oraz ankiet. Po uzupełnieniu i wysłaniu ankiet do ekspertów, Administrator Usług Płatnych w terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin, licząc dni robocze, udzieli dostępu do indywidualnie przygotowanego przez ekspertów zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach, okresach świątecznych, zamówienie może zostać zrealizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.
 6. Administrator Usług Płatnych jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Usług Płatnych. W takim przypadku Użytkownikowi Usług Płatnych nie przysługuje zwrot środków od części Umowy już wykonanej przez Administratora Usług Płatnych.
 7. W razie nie uczynienia przez Użytkownika Usług Płatnych zadość obowiązkom informacyjnym co do jego stanu zdrowia (również w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą), w razie rozwiązania Umowy z tej przyczyny Użytkownikowi Usług Płatnych nie przysługuje zwrot środków pieniężnych przekazanych Administratorowi Usług Płatnych w wykonaniu zawartej Umowy.
 8. W razie podania przez Użytkownika Usług Płatnych niezgodnych z prawdą informacji dotyczących jego aktualnego stanu zdrowia lub stosowanych leków (lit. B pkt. 2 ust. 6 lit. d), Administrator Usług Płatnych ma prawo zablokować dostęp Użytkownika Usług Płatnych do Usług Płatnych, jeżeli uzna, że dalsze korzystanie z Usług Płatnych może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Użytkownika Usług Płatnych.
 9. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, że jest możliwe udostępnienie Usług Płatnych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 10. Udostępnienie Usług Płatnych w postaci IPT IPS i IPD poprzez umożliwienie zapoznania się z treściami cyfrowymi przez Użytkownika jest równoznaczne z wykonaniem Umowy przez Administratora Usług Płatnych.
 11. Użytkownik wykorzystując dostęp do Usług Płatnych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, robi to na swoje życzenie.
 12. Administrator Usług Płatnych wskazuje, że w przypadku wskazanym w pkt. 8 Użytkownik traci możliwość odstąpienia od Umowy jako konsument zgodnie z art. 38 pkt 1) i pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 13. W przypadku gdy wskutek zdarzeń przewidzianych w Regulaminie lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa dojdzie do następujących sytuacji:
  • 1) tylko część usługi jest z możliwa do wykonania na rzecz Użytkownika Usług Płatnych, lub
  • 2) nastąpi zmiana zamówionego pakietu, powodując tym samym obniżenie uprzednio ustalonego wynagrodzenia należnego Administratorowi Usług Płatnych
  wynagrodzenie Administratora Usług Płatnych ulega pomniejszeniu o różnicę między ostatecznie zamówioną usługą a pierwotnie zamówioną usługą; o ile inaczej nie stanowi Regulamin lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 14. Zasady wskazane w pkt. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy dojdzie do podwyższenia wynagrodzenia należnego Administratorowi Usług Płatnych, w takim przypadku Administrator Usług Płatnych jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem usługi płatnej do czasu uiszczenia należnej dodatkowej kwoty wynagrodzenia.

V. Płatności

 1. Kwota Abonamentu Usługi Płatnej jest kwotą brutto, a Administrator Usług Płatnych nie dolicza żadnych dodatkowych opłat. Kwota ta obejmuje wszelkie czynności po stronie Administratora Usług Płatnych koniecznych do udostępnienia Użytkownikowi Usług Płatnych wybranej Usługi Płatnej.
 2. W celu otrzymania faktury za usługę świadczoną przez Administratora Usług Płatnych na rzecz Użytkownika Usług Płatnych Użytkownik Usług Płatnych powinien w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy poinformować jednym z wybranych przez Użytkownika Usług Płatnych kanałem kontaktowym Administratora Usług Płatnych o chęci jej uzyskania. Do poprawnego przygotowania faktury Użytkownik Usług Płatnych musi udostępnić Administratorowi Usług Płatnych dane niezbędne do wystawienia faktury.
 3. Użytkownik może dokonać płatności za Usługę Płatną za pośrednictwem systemu PayU Płatności Online lub przelewem bankowym.

XI. Newsletter

 1. Podanie danych jest dobrowolne jednakże bez ich podania usługa Newsletter nie będzie mogła być realizowana. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. Ponadto użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (zgodnie z RODO). Usługa Newsletter udostępniona jest przez Właściciela Serwisu.
 2. W ramach usługi Newsletter na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Administrator Serwisu może przesyłać wiadomości elektroniczne.
 3. Wraz z rejestracją użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu i/lub inne podmioty bezpośrednio powiązane z trenuje.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie internetowej Serwisu informacji o dokonanych zmianach. W takiej sytuacji zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 4. Użytkownik Serwisu ma prawo korzystać z Usługi Newsletter za darmo.
 5. Newsletter jest wysyłany nie rzadziej niż co 7 dni.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  • a. Informacje o jego Nadawcy
  • b. Informacje o tematyce Newslettera (pole “Temat”)
  • c. informacje o sposobie rezygnacji bądź zmianie preferencji usługi Newsletter (link do odpowiednich ustawień usługi Newsletter w Serwisie)
 7. Usługa Newsletter jest integralną częścią systemu motywacji w każdej z Usług Płatnych wymienionych w pkt VII ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 8. W celu pełnego korzystania z Usługi Płatnej Użytkownik Usług Płatnych, wykupując Abonament Usługi Płatnej, może wyrazić zgodę na wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej na listę mailingową usługi Newsletter.
 9. Zmiany adresu poczty elektronicznej w usłudze Newsletter lub preferencji otrzymywania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem usługi Newsletter Użytkownik oraz Użytkownik Usługi Płatnej może dokonać na stronie: http://www.trenuje.pl/newsletter-zmiana-preferencji
 10. Usunięcie adresu poczty elektronicznej z listy mailingowej usługi Newsletter następuje po kliknięciu w link dezaktywujący znajdujący się w stopce każdego maila usługi Newsletter (zgodnie z pkt XII ust. 6 podpunkt c), bądź na podstronie http://www.trenuje.pl/newsletter-rezygnacja.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 2. Właściciel Serwisu ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym, czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym.