Kup teraz
 1. Właściciel Serwisu i Administrator Usług Płatnych są administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Krzysztof Wielkanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF WIELKANOWSKI „ZDROWIE I FORMA” przy ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków, posiadającym NIP: 8581769745, numer REGON: 122699221
  Administrator i właściciel Usług Płatnych - ZIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000598310, NIP: 6772397992, REGON 363593071
  Email:
  Telefon: +48 577 512 789
 2. Właściciel serwisu i Administrator Usług Płatnych przetwarzają dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między innymi:
  • nazwiska i imiona użytkowników,
  • adresy elektroniczne użytkowników.
 3. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu właściciel Serwisu i Administrator Usług Płatnych mogą przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 4. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, właściciel Serwisu i Administrator Usług Płatnych mogą przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.
 5. Właściciel Serwisu i Administrator Usług Płatnych jest zobowiązany do poinformowania użytkowników o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zakresie i zamierzonym terminie powierzenia, jeżeli dojdzie do zawarcia przez właściciela Serwisu i Administratora Usług Płatnych umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych użytkowników
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych do formularza danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia.
 7. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela Serwisu i Administratora Usług Płatnych w celu związanym z świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz akceptuje przyjęcie do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych wpisanych do formularza rejestracyjnego. Użytkownik Serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z Serwisu.
 8. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od właściciela Serwisu lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy rejestracji do Serwisu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 9. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje rejestracji w Serwisie i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy rejestracji jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu.
 10. Właściciel Serwisu i Administrator Usług Płatnych zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do osobistego konta w razie naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
 11. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądanie, są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez trenuje.pl.
 12. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu i Administratorem Usług Płatnych a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym.